INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH DLA GOŚCI ZAJAZDU ANATOL W ŻARACH

1

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI ZAJAZDU ANATOL

Administratorem danych osobowych Gości Zajazdu jest ANATOL S.C. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Powstańców W-wy 5.

2

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI ZAJAZDU

Celem, dla których Zajazd przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług noclegowych. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Zajazd jest:

dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Zajazd w związku z poniesioną przez Zajazd szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gości w stosunku do Zajazdu,
udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości Zajazdu.

3

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa pozyskanych przez Zajazd jest umowa o świadczenie usług noclegowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla Gości Zajazdu jest usprawiedliwiony cel administratora.

4

PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE

Zajazd przekazuje dane osobowe następującym podmiotom:

firmom świadczącym usługi oprogramowania informatycznego,
firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
firmom – kancelariom prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

5

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług noclegowych będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Zajazdu lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później.

6

PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Gość Zajazdu ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych osobowych możliwy jest w siedzibie Zajazdu w Żarach na ul. Skarbowej 9. Ponadto, Zajazd udostępnia adres e-mail zajazd@anatol.com.pl za pomocą, którego można skontaktować się w sprawie danych osobowych.

7

MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,

00-193 Warszawa.

8

WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu zameldowania, PESEL,

adresu e-mail (w przypadku rezerwacji internetowych),

numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka (w przypadku pobytu z dzieckiem w Zajeździe) oraz numeru rejestracyjnego pojazdu (w przypadku parkowania na terenie Zajazdu) jest wymogiem zawarcia umowy o usługi noclegowe. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Zajazdowi zawarcie umowy o usługi noclegowe.

9

ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE

Zajazd ANATOL nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.